در کمتر از 4 دقیقه ببینید:

تکنیک گاو نبودن در مدیریت کسب و کار

از مجموعه ویدئوهای

بقای کسب و کار در اقتصاد پرچالش