نظر خانم همتی کیا | دوره نخبگان فروش

نکات مصاحبه با خانم همتی کیا- کارشناس ارشد شیمی و تولید کننده لباس فرم خانم‌ها و آقایان:

• دوره‌های مختلف را بررسی و سپس دورۀ نخبگان ثروت آفرین را انتخاب کردم.
• تحقیق کافی داشتم و درنهایت دورۀ نخبگان ثروت آفرین را انتخاب کردم.
• آموزش‌های دورۀ نخبگان ثروت آفرین توسط استاد ریاحی پله‌پله هستند و در ماه بعد از هر آموزش، بررسی می‌شود که چقدر از آن‌ها را به کار گرفته‌ایم.
• برای افرادی که می‌خواهند وارد یک کسب و کار بشوند، دورۀ نخبگان ثروت آفرین، آموزش‌های مناسبی دارد.
• با وجود اینکه کلاس‌ها 2 جلسه در طی 12 ماه هستند، سرفصل‌های مختلفی را پوشش می‌دهند و به من حس خوبی می‌دهند.
• دروس آموزش داده شده در دورۀ نخبگان ثروت آفرین، شما را خسته نمی‌کنند و در زندگی و کسب و کارتان کاربرد دارند.
• در یک سالی که گذشت، نسبت به گذشتۀ خودم تغییر کردم و آدم متفاوتی شدم.
• دورۀ نخبگان ثروت آفرین، باعث پیشرفت در زندگی فردی و کاری من شد.
• دورۀ نخبگان ثروت آفرین، کسب و کار را به صورت یک علم بررسی می‌کند و هر کسی می‌تواند از آن استفاده کند.
• کسانی که در زندگی خود موفق هستند و می‌خواهند موفق‌تر باشند، می‌توانند در دورۀ نخبگان ثروت آفرین شرکت کنند.
• کسانی که در کسب و کارشان با مسئله‌ای برخورد کردند که نمی‌توانند آن را حل کنند، می‌توانند در دورۀ نخبگان ثروت آفرین شرکت کنند.
• همۀ افراد می‌توانند موفق بشوند و فقط باید به خوبی آموزش ببینند.
• من پیشنهاد می‌کنم تا همه در دورۀ نخبگان ثروت آفرین شرکت کنند.