نظر آقای روشنفکر | دوره نخبگان کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای روشنفکر - تولیدکننده پوشاک آقایان، برندِ امشاسپند

نظرات دیگر دانش آموختگان

نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت
نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت
نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت

محصولات