نظر آقای خوشنام | دوره نخبگان کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای خوشنام - واردات و پخش لوازم دکوری

نظرات دیگر دانش آموختگان

نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت
نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت
نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت

محصولات