نظر آقای ابراهیمی | دوره نخبگان کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای میلاد ابراهیمی- رشتۀ تحصیلی مهندسی پزشکی- مدیر فروش ی شرکت تجهیزات پزشکی:

نظرات دیگر دانش آموختگان

محصولات