نظر آقای ابراهیمی | دوره نخبگان کسب و کار

نکات مصاحبه با آقای میلاد ابراهیمی- رشتۀ تحصیلی مهندسی پزشکی- مدیر فروش ی شرکت تجهیزات پزشکی:

نظرات دیگر دانش آموختگان

نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت
نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت
نخبگان ثروت آفرین کسب و کار - بهروز ریاحی - آی ثروت

محصولات