نظر آقای ابراهیمی | دوره نخبگان فروش

نکات مصاحبه با آقای میلاد ابراهیمی- رشتۀ تحصیلی مهندسی پزشکی- مدیر فروش ی شرکت تجهیزات پزشکی: