مشاوره تبلیغات و بازاریابی | افزایش فروش

مشاوره تبلیغات و بازاریابی

بازاریابی یعنی:چگونه بازار ما را بیاید نه اینکه ما بازار را بیابیم

چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم ، همواره در گیر بازاریابی هستیم پس بیایید چند دقیقه به این موضوع فکر کنیم که : دقیقا بازاریابی قرار است چه کاری برای سازمان و کسب و کار ما انجام دهد؟بازاریاب فرآیندی زمانبر است.

نخست آنکه باید زمانی را برای صرف تحقیقات ، برنامه ریزی و انجام فعالیت های بازاریابی کنیم و دوم ، باید زمانی سپری شود تا دستاورد فعالیت ها نمایان گردد پس بنابراین باید بدانیم که قرار است که پس از صرف ارزشمندترین منبع زندگیمان (زمان) چه چیزی قرار است نصیب ما شود

اندازه گیری درست

مسیر رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی تان را معین می کند

برنامه بازاریابی

بر اساس منابع کلیدی سازمان شما برنامه ها و استراتژی های موثر را تدوین می کند

بازار هدف

یک مشاور بازاریابی بازار هدف مشخص و سودآوری را برای کسب و کار شما معین می کند.

فرم تبلیغات و بازاریابی

  • لطفا کد شهر را وارد نمایید.