بهروز ریاحی، علاوه بر اینکه از خانواده بازاری و اهل کسب و کار بوده، از همان دوران تحصیل و جوانی در کسب و کارهای مختلفی حضور داشته و دارد. و در مقطع DBA دکتری مدیریت راهبردی ( حرفه ای) کسب و کار تحصیل کرده و عضو انجمن های بین المللی زیادی در حوزه مدیریت کسب و کار و تجارت بوده و در اکثر دوره های آموزشی مزتبط داخلی و خارجی شرکت نموده است.

بهروز ریاحی، اعتقاد دارد انگیزش و دوره های انگیزش نه تنها موثر نیستند و انسان را به موفقیت نمی رساند بلکه خود به تنهایی یک عامل بازدارنده هستند.

انگیزش مانند موتورهای یک هواپیمای بزرگ است که خود به تنهایی بدون سیستم راهبردی نمی تواند هیچ حرکتی ایجاد کند و فقط مصرف انرژی انجام می دهد و بدون این سیستم، پس از مدتی خلبان دچار یاس و نومیدی نسبت به پرواز ( موفقیت فردی و سازمانی ) میکند.