یکی از مهمترین ابزارها برای حرکت به سمت موفقیت و داشتن آرامش درونی توانایی برقراری ارتباط صحیح و موثر با دیگران است.

تمامی انسانها در هر جامعه ای که باشند نیازمند برقراری ارتباط با هم نوعان خود هستند و همواره کسانی که در این زمینه بهتر و موثرتر عمل می کنند منافع بیشتری هم از لحاظ رضایتمندی از خویشتن و هم از لحاظ مالی و … را کسب می کنند.

 یکی از مسایل مبتلا به بیشتر افراد نداشتن تعامل مناسب با همسر، والدین، فرزندان و … می باشد که تداوم این مساله علاوه بر اثرات روحی، موجب کاهش بهره وری، نشاط خانوادگی و کاری می گردد.

برای رسیدن به توانایی تعامل موثر با دیگران ابتدا باید فرد شناخت صحیحی از خود، محیط پیرامون  خود و  توانایی شناخت تیپ شخصیتی افرادی که با آنها مواجه می گردد را کسب کند.

تیپ شناسی شخصیتی بر اساس دانش MBTI علاوه بر اینکه تمامی نیازهای شما را در زمینه شناخت خود، تعامل هرچه بیشتر و موثرتر با اعضای خانواده و شناخت صحیح روحیات مشتریان و تمامی افرادی که با آنها تعامل خواهید داشت را برآورده می سازد و باعث ایجاد آرامش درونی و لذت از همنشینی و مصاحبت با دیگران می شود و در زمینه شناخت مشتریان و آغاز مذاکرات کاری و تجاری بسیار موثر است.

این دوره آموزشی مفید و سودمند نیز در دوره کامل نخبگان ثروت آفرین فروش به عنوان یکی از مباحث پایه تدریس می گردد تا دانش پذیران از این مهارت کاربردی در مسیر موفقیت و ثروت آفرینی خود نهایت بهره را ببرند.